– Vi ska bygga en ny förbifart på E22 förbi Söderköping, vid sådana vägprojekt ingår det i vägplanen att se över det omkringliggande vägnätet och hur det kommer påverkas. Väg 801:s funktion och trafikflöde kommer att förändras, säger Thomas Pihl, kommunikationsansvarig på Trafikverket.

Han säger att han förstår att det kommer innebära ett ansvar och ekonomisk belastning men att det är så för alla vägföreningar, och att vägen inte kommer kosta 100 000 kr per år att underhålla:

– Jag vet inte hur de kommit fram till den siffran, enligt Trafikverkets schablonberäkningsmodell skulle kostnaden vara betydligt lägre. De har rätt att söka bidrag, vi har tusentals vägföreningar som Trafikverket betalar bidrag till för en viss procent av underhållet. Dessutom lämnas vägen över i bra skick, den blir ännu billigare att underhålla i ungefär tio år framåt.

Thomas Pihl menar att färre kommer välja väg 801 då restiden kommer bli kortare när de byggt om E22 och väg 210. Om Annika Altnäs oro om sitt och andras företag säger Thomas Pihl att vägens funktion inte kommer att förändras förutsatt att vägföreningen mottar bidrag från Trafikverket. Vägar som har färre 500 fordon/dygn räknas som lågtrafikerade:

– Trafikverkets mätningar visar på ett snitt på cirka 360 fordon/dygn. Däremot finns det olika bidragsnivåer, vägen skulle hamna i den högsta kategorin - lågtrafikerade vägar med fler än 125 fordon/dygn.

Riskerar fler privatpersoner att behöva ta ansvar för nu statliga vägar?

– Vi gör ständigt en översyn av hela vägnätet enligt en fastställd överenskommelse med Sveriges kommuner och Landsting och Riksförbundet för enskilda vägar. Krasst är det så att vi har en viss pott med tilldelade medel och då måste man se över vilka vägar som får en förändrad funktion och kanske bör ha en annan väghållare.

Thomas Pihl om byalagets kritik mot Trafikverket:

– Jag vet att de varit besvikna på vår respons i ett tidigare skede, det förstår jag och kan bara beklaga. Jag blir förvånad om de fortfarande tycker att de får dålig återkoppling, de har fått en kontaktperson som besvarar dem och vi deltog nyligen på ett möte med landshövdingen och byalaget.

Om crowdfunding-kampanjen säger Thomas Pihl:

– Väg 801 är en del av E22:s vägplan som skickas in till en enhet på Trafikverkets huvudkontor där jurister tar ställning till förslaget. Tycker de att allt ser korrekt ut fastställer de vägplanen, troligtvis skickas in i början av nästa år. Därefter har byalaget möjlighet att överklara kostnadsfritt.