Planerna gäller en yta som är cirka 16 hektar stor och ligger väster om E22 i höjd med Kulla. Själva brytningsområdet utgör cirka elva hektar och ungefär fyra miljoner ton berg bedöms kunna brytas. Av utredningen som gjorts framgår att bolaget har för avsikt att ansöka om tillstånd för en maximal årsproduktion på 300 000 ton. In- och utförsel av grus och massor skulle i snitt ligga på 30 transporter per dag, men vid maximalt uttag upp till 90 per dag.

Under våren genomfördes ett samråd där grannarna fick lämna synpunkter på förslaget. En av dem som hoppas att det inte blir något tillstånd för bergtäkten är Lisen Källström. Hon menar att det är alldeles för många hushåll som berörs för att det ska anses vara en lämplig plats. Det finns 30 hushåll inom en kilometers radie och närmaste bostadshus ligger 170 meter från gränsen till det planerade verksamhetsområdet.

– Det är ett hån att göra en bergtäkt med så många boende i närheten, säger hon.

Artikelbild

| I Grimsätter har man naturen inpå knuten.

– I utredningen pratar man om fåglar och orkidéer men inte ett ord om att det är så många människor som berörs, säger hon.

Bland grannarna är planerna ett återkommande samtalsämne och Lennart Karlsson är en annan närboende som också är bekymrad.

– Det gäller både ljud, damm och påverkan på grundvattnet, säger han.

– Att de tänker spränga berg ett antal gånger per år det kan man väl stå ut med, men att det blir ett kontinuerligt ljud av att de krossar berg, det låter ju förskräckligt.

Artikelbild

| Odling av amerikanska blåbär.

Ungefär 800 meter från den tänkta bergtäkten bor Leif Nilsson. Han flyttade från Stockholm 2015 för att bli åretruntboende i Grimsätter och runt det gamla torpet håller han på att bygga upp en blåbärsodling.

– När jag fick höra talas om det här med bergtäkten fick jag en chock, säger han.

Artikelbild

| Det är ungefär 800 meter fågelvägen till det planerade verksamhetsområdet från Leif Nilssons hus. Buller, sättningar i husen och påverkan på djurlivet är några saker som oroar honom.

Han framhåller, förutom rädsla för buller, sättningar i husen och påverkan på grundvattnet, det unika djurliv som finns in närheten av området. I närbelägna Hällaån/Fillingerumån finns dammussla, spetsig målarmussla och den i Östergötland rödlistade fisken neonöga. Framför allt värnar han om de kungsörnar, och troligen också havsörnar, som finns i området och som han menar skulle lida skada av en bergtäkt. Skulle planerna bli verklighet är han inte säker på att han vill bo kvar.

– Sen blir ju fastigheten mycket mindre värd, man räknar med att det sjunker med 30 till 40 procent.

Artikelbild

Ännu har ingen ansökan om tillstånd för bergtäkten lämnats in till länsstyrelsen och Veronika Landin, miljöskyddsinspektör, kan därför inte uttala sig specifikt om den. Hon har däremot deltagit på samrådsmötet och varit på platsen och säger att det rör sig om ”en relativt stor bergtäkt”.

I ansökan krävs det att bolaget redogör för hur verksamheten skulle påverka de närboende.

– Vi vill ha in en bullerutredning, och det kan också handla om insyn till täkten. Det ska också redogöras för vattenutsläpp och om det kan påverka enskilda brunnar, beroende på hur täkten är utformad och var bostäderna ligger i förhållande till täkten, säger Veronika Landin.

Enligt den utredning som gjorts av konsultföretaget WSP finns inga riksintressen inom området och inga kända fornlämningar. Det finns inga vattenskyddsområden eller Natura2000-områden i närheten.