– Visserligen blir det dyrt att reparera Brunnslasarettet med det tillhör bilden av brunnsmiljön och är värt att bevara, säger Gerd Aronsson (S), ordförande i utskottet.

Bakgrunden till rivningsansökan är att byggnaden från 1893 är så skadad av sättningar att den inte är säker att bedriva verksamhet i. En renovering kommer att bli väldigt kostsam och därför lämnade kommunen, via serviceförvaltningens chef, in en anmälan om rivningslov. När myndighetsutskottet behandlade ärendet den 5 juni var alla partier eniga om att ansökan om rivningslov ska avslås. Men frågan är inte helt avgjord än.

– Eftersom det är en kontroversiell fråga kommer vi att ta beslut i samhällsbyggnadsnämnden också, säger Gerd Aronsson.

Orsaken till avslaget är byggnadens kulturhistoriska och miljömässiga värde. Brunnslasarettet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och i detaljplanen är byggnaden och tomten belagd med q-bestämmelse. Det är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. Det konstateras också att förslaget att riva skulle strida mot plan- och bygglagen.