Emilie Piper var Löfstad slotts och gårds sista ägare. När testamentet öppnades efter hennes död 1926 visade det sig vara mycket noga genomtänkt. Löfstad förvandlades till en stiftelse som förvaltas av Riddarhuset.

– I testamentet framgår att ingen mark får avyttras. Det betyder att vi inte kan sälja till kommunen. Vi kan inte heller byta mark eftersom det också är en avyttring, säger Hans von Stockenström, domändirektör på Riddarhuset.

Redan tidigare har man försökt avyttra sommarhus och delar av Brink där en gurkfabrik ligger.

Artikelbild

| Fröken Emilie Pipers detaljrika testamente ställer till en del problem för nutida planerare.

– Men där sa Kammarkollegiet nej, det fick vi inte enligt testamentet. Emilie Piper kunde tänka sig att en del mark skulle kunna användas för att bygga det som idag är förskolor, inte mer.

Området som ligger mellan Kimstads station och gården Brink och består av två tredjedelar åker och resten skog är avsatt i översiktsplanen för byggande av bostäder och samhällsservice och mindre företagande. I regionala planer för länet är alla orter som ligger längs järnvägen tänkta att växa för att fler ska kunna pendla.

Riddarhuset motsätter sig inte en utbyggnad av Kimstad utan ser precis som kommunens tjänstemän att expropriation är enda sättet att kringgå fröken Pipers sista vilja.

– En expropriation krävs för att Kammarkollegiet säkert ska upphäva testamentet. Det är inte aktuellt med att ändra hela testamentet utan bara den del som berör Kimstad, förklarar Hans von Stockenström.

Artikelbild

| Sammanlagt 58 hektar åker och skog vill Norrköpings kommun köpa för att bygga bostäder i Kimstad.

Förhandlingarna mellan Riddarhuset och Norrköpings kommun har pågått under mer än ett år.

– För att inte tappa tempo föreslår vi nu att samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att begära en expropriation av området. Samtidigt hoppas vi att vi slipper gå hela vägen med en rättslig tvist där mark- och miljödomstolen får avgöra utan vår förhoppning är att vi kan träffa en uppgörelse där vi kommer överens, säger Lars Bergman, markstrateg vid samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun.

Artikelbild

| Löfstad eller Lövstad, omfattar totalt cirka 1 111 hektar land.

För att tvångsinlösen av åkermark ska godkännas krävs att marken ska användas för samhällsnytta. Något Lars Bergman menar att den gör när Kimstad utvecklas som ort.

– I de här trakterna är det svårt att hålla ihop utbyggnaden av ett samhälle, utan att ta åkermark i anspråk. Så ser Östergötland ut.

Samhällsplaneringsnämnden tar beslut i frågan nästa vecka. Därefter tas det slutliga beslutet om en ansökan om expropriation eller inte, av kommunfullmäktige.