För sjätte gången har Trafikverket fördelat ett statligt stöd för hållbara stadsmiljöer. Det handlar om totalt 1,5 miljarder till åtgärder bland annat för utökad kollektivtrafik och nya gång- och cykelvägar.

Norrköpings kommun och Östgötatrafiken beviljas 89 miljoner kronor till tre projekt: En gång- och cykelbro i Inre hamnen, spårvägen Ljuralänken mellan Ljura centrum och Söder tull, samt gång- och cykelförbindelsen Västra Promenaden, med bro över Strömmen. Det innebär att projekten är finansierade till 50 procent.

– Det här är vi jätteglada för. Det är maximalt belopp som man kan få, säger Gunnar Cederberg, tillförordnad avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret, Mark och infrastruktur på Norrköpings kommun.

Artikelbild

| Ljuralänken planeras gå genom Kristinaplatsen.

De här projekten finns med i de långsiktiga budgetplanerna, men det finns inga investeringsbeslut och inga pengar avsatta i budgeten för dem.

– De här projekten är ju villkorade av att vi får bidrag, så vi har varit lite i vänteläge. Men nu sätter vi fart. Vi håller precis på och förbereder en komplettering för att äska om pengar för 2020, för att vi ska hinna med inom stipulerad tid, säger han.

Målsättningen är att alla tre projekten ska vara klara 2023. Gång- och cykelvägen i Inre hamnen är den som ligger först i planeringen, och ska vara klar 2022.

Man tittar också som bäst på om befintliga detaljplaner behöver kompletteras för att möjliggöra de båda gång- och cykelvägarna.

– Troligtvis krävs inga förändringar av de detaljplanerna. Det som är komplicerat är Ljuraleden där det pågår ett detaljplanearbete som ska vara klart till sommaren 2020, säger Gunnar Cederberg, som har goda förhoppningar om att alla projekt ska hinna genomföras inom utsatt tid.

– Men detaljplaner kan bli överprövade och våra upphandlingar på entreprenad kan bli överprövade, så jag kan tyvärr inte lova något, säger han.

Men kommunens kostnad för att genomföra alla tre projekten är 89 miljoner kronor, och pengarna är inte beslutade. I praktiken är det ännu mer, eftersom Trafikverket bland annat kräver som motprestation av kommunen att man färdigställer två cykelvägar, en längs Hanholmsvägen på Händelö, och en till Manheim.

Andra motprestationer är att få fram detaljplaner för ett antal bostäder.

Norrköpings kommun och Östgötatrafiken hade också ansökt om medel för utbyggnad av spårväg till Vrinnevi, men det beviljades inte.