Den nu påbörjade omläggningen av väg 34, sträckan Ervasteby–Borensberg, slutplanerades under senare delen av 2012 med beslut året därpå. Det är därför svårt att hitta några svar på hur man då såg på det så kallade Björkakorset, som ändå ligger bara något stenkast från den västra startpunkten för den nya sträckningen.

Av Motala kommunstyrelses yttrande över arbetsplanen återfanns mest synpunkter på hur ansvar för vägavsnitt och cykelstråk skulle fördelas. Utmed vissa delar av vägen krävdes också förstärkt bullerskydd för ett antal fastigheter.

Bengt Forsberg, planerare vid Trafikverket, var vid den tiden inte inblandad i ärendet. Han kan inte heller hitta något om Björkakorset bland verkets papper. Därför kan han nu bara kommentera utifrån allmän erfarenhet.

– Troligen såg man då inga direkta problem med korsningen. Prioritering sker ju alltid utefter vad som tidigare har hänt, säger han.

Björkakorset är ett fyrvägskors som tillåter vänstersvängar i alla riktningar. Trafiken som ska korsa 34:an, i riktning Borensvägen mot Karlsby-hållet och omvänt, får passera över en bredd av tre körfält.

Bengt Forsberg menar att trafiksäkerhetsarbete alltid pågår och att sådant som med tiden upplevs som mindre bra också måste rättas till.

Ett sätt att hantera problematiska fyrvägskorsningar, säger han, är att göra om dem till trevägskors. Detta genom att inte låta de mindre anslutningarna ligga rakt mittför varandra, utan istället förskjuta dem åt motsatta håll. Det är också den modell som tillämpas när det ska byggas nya korsningar.