Efter att Svenska Akademien publicerade en ny stadgekommentar på sin hemsida så säger Akademiens högste beskyddare, kung Carl Gustaf, att han är nöjd med omtolkningarna av stadgarna. Där står det bland annat att "ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt".

”De riktlinjer för arbetet som Svenska Akademien nu antagit är positiva och ett viktigt led i de ansträngningar som görs för att återskapa förtroendet för Akademien, även om mycket återstår", säger kungen.

Skriver om lojalitet

Den nya stadgekommentaren ska göra det möjligt att tillämpa stadgarna från 1786 på ett mer modernt sätt.

Det vi har gjort är att ge de här stadgarna nya tolkningar som ska gälla för vår tid, har Anders Olsson, tillförordnad ständig sekretare, sagt till TT.

I kommentaren till paragraf 1 ("Svenska Academien består af aderton Ledamöter. Ej må thetta val någon tid förökas") skriver man bland annat om lojalitetsplikt:

"Ledamoten förväntas sätta Akademiens intressen framför sina egna och förväntas undvika lägen där en pliktkollision uppkommer. Med en vidare bestämning kan sägas att ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt, agera aktsamt och med omdöme och integritet samt fästa Akademiens uppmärksamhet på risker för och hot mot dess verksamhet."

Kan rösta

Paragraf 12 ("Ej må val af nya Ledamöter företagas, utan att till det minsta Tolf Ledamöter tillstädes äro") rör inval av nya ledamöter.

"Val av ny ledamot kan ske endast om tolv ledamöter deltar i omröstningen. Ledamot som inte kan närvara kan istället delta genom ingivande av sluten röstsedel", står det i kommentaren vilket innebär att avhopparna Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark kan rösta utan att fysiskt närvara.

Akademien skriver även att Akademiens beskyddare, det vill säga kungen, kan ge dispens om ledamöter av olika skäl inte kan delta i arbetet:

"Att beslutsmässighet skulle kunna blockeras genom sådana förhållanden kan inte antas ha varit avsett av Stiftaren. Historiska förhållanden föranleder slutsatsen att Akademiens Beskyddare kan utfärda en dispens från beslutsmässighetsregeln, så att inval kan förrättas i fall som nu avses".

Man förtydligar även paragraf 10 ("Såsom Academiens anseende mycket beror på val af Ledamöter; så skall ock vid them endast hafvas afseende på Skicklighet. Ej må några ansökningar eller anläggningar therom tillåtas, eller någor Ledamot före valet sin röst igenom löfte bortgifva") och skriver att ett ledamotskap i Akademien "i första hand" är att "betrakta som ett uppdrag och inte som en ärebetygelse".

Sekretess

Akademien kommenterar även paragraf 48, som handlar om sekretess.

"En ledamots ledsagare och övriga närstående är att betrakta som utomstående. Ledamoten ansvarar såsom för sig själv för att dessa informeras om och iakttar tystnadsplikt rörande sådan information som de kan komma att få del av".

Man förtydligar även den femte paragrafen som handlar om att bara den ständige sekreteraren ska föra Akademiens talan:

"Av bestämmelsen följer att annan ämbetsman eller enskild ledamot inte kan agera som talesperson utåt utan särskild delegation av en majoritet av Akademiens ledamöter eller, om sådant delegationsbeslut inte lämpligen kan avvaktas, av Sekreteraren".