Artikeln i Corren (27/7) med katastrofrubrik torgför så många överdrivna påståenden att helheten blir falsk. Det skadar miljörörelsens seriösa arbete när ogrundade skräckscenarier framförs på detta sätt.

Cyanobakterier fanns långt före Munksjö massafabrik och dök närmare bestämt upp för minst 2,5 miljarder år sedan. Genom att ta upp koldioxid från luften och andas ut syre började bakterierna skapa den atmosfär som gjort livet på jorden möjligt för oss människor. Vi har alltid samexisterat.

Cyanobakterier kan, liksom kiselalger, under vissa förutsättningar bilda ett gift (beta-Methylamino-L-alanine), förkortat BMAA. Under många år har vissa forskare arbetat med teorin att detta gift kan vara orsak till sjukdomen ALS. Teorin motsägs dock av andra forskares studier och någon säker koppling till sjukdomar typ ALS, Alzheimers och Parkinsons – vilket påstås i artikeln – finns inte idag.

Vätterns vatten är fortfarande jämförelsevis mycket rent. Gödningsämnen som fosfor har tack vare bl.a. avloppsrening minskat till förindustriell nivå. Siktdjupet har återigen ökat. Ekosystemen, och på lång sikt även dricksvattnet, hotas idag framförallt av föroreningar som inte syns (tungmetaller, industritillverkade kemikalier, organiska miljögifter).

Men Vättern står inte på randen till en miljökatastrof. Vättern är fortfarande en av Europas förnämsta dricksvattentäkter. Aktion Rädda Vättern uppmanar alla verksamheter att förbättra sitt miljöarbete och delta i arbetet för att långsiktigt skydda Vättern. Det gäller såväl kommunala avloppsreningsverk som industrier, jord- och skogsbruk, fiske, turism och friluftsliv.

Självklart bör tekniken förbättras ytterligare, målsättningen bör t.ex. vara ett helt slutet system för pappersmassabruket.

Det finns dock tre nya, mycket allvarliga hot mot Vättern:

1. Företag som vill exploatera fossil gas i alunskiffer på Vätterns botten i Motalaviken,

2. Företag som vill öppna nya gruvor i Vätterns tillrinningsområde och

3. Försvarsmakten som kraftigt vill utöka skjutningarna i Vättern.

Aktion Rädda Vättern lägger sin kraft på att stoppa dessa helt onödiga miljöförstörare. Det finns bättre alternativ. Fossilgas ska överhuvudtaget inte användas pga. växthuseffekten. Jordartsmetaller kan återvinnas ur elektronikskrot eller utvinnas ur gamla slagghögar. Försvaret kan öva på andra platser än i vårt dricksvatten.

Låt oss bevara Vättern som den rena klarvattensjö den fortfarande är – och i dessa tider – en helt underbar badsjö!